MEDLINGSFÖRFARANDEN

FÖRETAGSSTRUKTUR
Erbjudandet av lös egendom på webbplatsen säljs inte av webbplatsägaren utan av säljaren. Av detta skäl ingås ett avtal mellan köparen och säljaren för köp av lös egendom. Webbplatsinnehavaren är därför inte part i detta köpeavtal. För enkelhets skull ingår de allmänna villkoren som gäller mellan säljaren och köparen i detta dokument. Observera att dessa allmänna villkor gäller mellan köparen och säljaren och därför inte kan återkallas mot webbplatsinnehavaren.
Om säljaren är etablerad i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, ska det europeiska direktivet om distansförsäljning tillämpas. Detta direktiv innehåller följande rättigheter och garantier:
- Säljaren ska förse köparen med tydlig och skriftlig information om skatter, betalning, leverans och utförande av kontraktet.
- Köparen ska få beställningen inom 30 dagar, såvida inte en annan term har avtalats med säljaren. Om den rörliga fastigheten i fråga inte är (eller inte längre) tillgänglig, måste säljaren informera köparen om detta. Eventuella (ned) betalningar ska återbetalas inom trettio dagar, såvida inte säljaren levererar en jämförbar rörlig vara.
- Köparen har en ångerrätt, vilket innebär att köparen kan återvända köpet i minst fjorton dagar utan att ange skäl. Eventuella fraktkostnader ska bäras av köparen. Eventuella (ned) betalningar måste återbetalas inom trettio dagar.ARTIKEL 1 - DEFINITIONER
För dessa medlingsvillkor:

1. Webbplats: tillgänglig plattform tillgänglig via www.talod.se, inklusive alla tillhörande underdomäner.


2. Webbplatsinnehavare: företaget Tutend Ltd som är etablerat på 2nd Floor, Building D, Sheung Shui International Cultural and Creative Park, No. 208 Bulong Road, Longgang District, Shenzhen.


3. Köpare: personen som gör ett köp på ovan nämnda webbplats.


4. Säljare: ett företag som antingen som producent eller som handlare säljer lös egendom till köparen.
'
ARTIKEL 2 - KÖPERS RÄTTIGHETER
Om säljaren är etablerad i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, gäller det europeiska direktivet för distansförsäljning. Detta direktiv innehåller följande rättigheter och garantier:
1. Säljaren ska förse köparen med tydlig och skriftlig information om skatter, betalning, leverans och utförande av kontraktet.


2. Köparen ska få beställningen inom 30 dagar, såvida inte en annan term har avtalats med säljaren. Om den rörliga fastigheten i fråga inte är tillgänglig eller inte längre måste säljaren informera köparen om detta. Eventuella (ned) betalningar måste återbetalas inom trettio dagar, såvida inte säljaren levererar en liknande rörlig vara.


3. Köparen har en ångerrätt, vilket innebär att köparen kan återvända köpet i minst fjorton dagar utan att ange skäl. Eventuella fraktkostnader bärs av köparen. Eventuella betalningar eller insättningar måste återbetalas inom trettio dagar.


ARTIKEL 3 - MEDIERINGSTJÄNSTENS NATUR
1. Erbjudandet av lös egendom på webbplatsen säljs inte av webbplatsinnehavaren utan av säljaren. Av detta skäl ingås ett avtal mellan köparen och säljaren för köp av lös egendom. Webbplatsinnehavaren är därför inte själv part i detta köpeavtal.


2. Via webbplatsen köps vissa rörliga varor från tredje part, oavsett om de är etablerade i Europeiska unionen eller inte.


3. Tjänsten som tillhandahålls av webbplatsinnehavaren är en medlingstjänst som tillhandahålls till en tredje part. Vid beställning av en rörlig vara via webbplatsen har webbplatsinnehavaren rätt att agera som medlare i köparens namn och för köparens räkning och att beställa den rörliga artikeln från den verkliga säljaren av den rörliga artikeln i fråga.


4. Om den verkliga säljaren är etablerad utanför Nederländerna och till följd av detta måste den rörliga fastigheten importeras, ska detta ske under köparens namn. Ytterligare kostnader, såsom importmoms och (tull) godkännande kostnader, ska bäras av köparen.
ARTIKEL 4 - BETALNING
1. Avvecklingen av betalningen av den köpta produkten sker via Websitehouder. Webbplatsinnehavaren ska också ta hand om (åter) betalning till den verkliga säljaren.


2. Det är möjligt att de priser som anges på webbplatsen skiljer sig från de belopp som webbplatsinnehavaren (åter) betalar till den verkliga säljaren. Det är möjligt att säljaren ges möjlighet att köpa produkten till ett lägre belopp efter att det har köpts av köparen. I dessa fall betraktas skillnaden mellan det belopp som betalats av köparen och det belopp som betalats till den verkliga säljaren som kompensation för den medlingstjänst som tillhandahålls av webbplatsinnehavaren till tredje part.

ARTIKEL 5 - KLAGPROCEDUR
1. I händelse av att köparen är missnöjd med det sätt på vilket (medling) avtalet har genomförts, kan detta meddelas till webbplatsinnehavaren via de kontaktuppgifter som nämns på webbplatsen. Varje anmälan gjord av köparen kommer att hanteras av webbplatsinnehavaren med största omsorg och så snart som möjligt. Webbplatsinnehavaren kommer att ge ett substantiellt svar till köparen senast fjorton dagar efter mottagandet av rapporten.


2. Om köparen är missnöjd med förfarandet i punkt 1 i denna artikel kan de vända sig till Tvistkommittén för den europeiska ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) .Allmänna villkor

INNEHÅLL:
Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Den ekonomiska aktörens identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse
Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätten
Artikel 9 - Priset
Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti
Artikel 11 - Leverans och utförande
Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse
Artikel 13 - Betalning
Artikel 14 - Förfarande för klagomål
Artikel 15 - Tvister
Artikel 16 - Ytterligare eller andra bestämmelser

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER
I dessa villkor gäller:

Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa artiklar, digitalt innehåll och / eller tjänster tillhandahålls av operatören eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten och operatören;
Ångerperiod: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
Konsument: den fysiska personen som inte agerar i utövandet av ett yrke, företag eller hantverk och ingår ett avtal med företagaren;
Dag: kalenderdag;
Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
Varaktighetstransaktion: ett avtal som avser en serie produkter och / eller tjänster vars leverans- och / eller köpeskyld sprids över tid;
Hållbar databärare: valfri (hjälp) betyder att konsumenten eller företagaren kan lagra information som är riktad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida samråd och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen, inklusive e-post.
Ångerrätt: konsumentens möjlighet att inom avkylningsperioden avstå från distansavtalet;
Modellformulär: uttagningsformuläret som görs tillgängligt för konsumenten av företagaren och som kan fyllas i av konsumenten när han vill utöva sin ångerrätt;
Entreprenör: den fysiska eller juridiska personen som erbjuder produkter och / eller (tillgång till) digitalt innehåll och / eller tjänster på avstånd till konsumenterna;
Distansavtal: ett avtal där inom ramen för ett system organiserat av näringsidkaren för distansförsäljning av produkter och / eller tjänster, fram till och med ingående av avtalet, exklusivt används ett eller flera medel för distanskommunikation med konsumenten;
Teknik för distanskommunikation: ett medel som kan användas för att ingå ett distansavtal utan att konsumenten och entreprenören är i samma rum tillsammans;
Allmänna villkor: dessa allmänna villkor för företagaren.

ARTIKEL 2 - HANDELENS IDENTITET
Tutend Ltd
Huvudkontor: 2nd Floor, Building D, Sheung Shui International Cultural and Creative Park, No. 208 Bulong Road, Longgang District, Shenzhen (ingen besöksadress)
info@talod.se

ARTIKEL 3 - GÄLLANDE
1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som görs av entreprenören och för varje distansavtal och beställningar mellan entreprenör och konsument.
2. Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgängliga för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan ses av företagaren, hur de kan ses och att dessa allmänna villkor kommer att skickas till konsumentfritt gratis så snart som möjligt på konsumentens begäran.
3. Om distansavtalet ingås elektroniskt kan, i motsats till föregående stycke, innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor ställas till konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt på konsumentens begäran.
4. I händelse av att, utöver dessa allmänna villkor, specifika produkt- eller servicevillkor också gäller, tillämpas andra och tredje styckena analogt och i händelse av motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid lita på tillämplig bestämmelse som är mest gynnsam för honom.
5. I händelse av att en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor när som helst helt eller delvis upphävs eller upphävs, kommer dessa allmänna villkor annars att gälla och den relevanta ogiltiga eller ogiltiga bestämmelsen kommer omedelbart att ersättas i ömsesidighet samråd med en bestämmelse som tillnärmer originalets anspråk så nära som möjligt.
6. Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste bedömas i enlighet med dessa allmänna villkor.
7. Eventuell brist på tydlighet när det gäller tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste tolkas i enlighet med dessa allmänna villkor.

ARTIKEL 4 - ERBJUDANDE
1. Om ett erbjudande är giltigt under en begränsad tid eller på villkor med upphävande eller beslutsam verkan eller något annat villkor, ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
2. Entreprenörens erbjudande är utan skyldighet. Företagaren har rätt att ändra och ändra erbjudandet.
3. Entreprenörens erbjudande innehåller en beskrivning av de produkter och / eller tjänster som erbjuds, som alltid är fullständiga och korrekta. Erbjudandet innehåller en tillräckligt detaljerad beskrivning för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om entreprenören använder några bilder som innebär att dessa bilder visar den erbjudna produkten, är dessa en riktig representation av de erbjudna produkterna och / eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet kan inte binda företagaren.
4. Bilder av produkter är en riktig representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan dock inte garantera att de färger som visas motsvarar exakt de verkliga färgerna på produkterna.
5. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till godkännandet av erbjudandet. Detta gäller i
särskild:
- priset inklusive skatter.
- alla fraktkostnader;
- sättet på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta.
- huruvida beloppet för hastigheten för distanskommunikation kommer att beräknas om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan basis än den vanliga basraten för det använda kommunikationsmedlet;
- om avtalet arkiveras efter ingåendet, och i så fall hur detta kan konsulteras av konsumenten.
- minimilängden för distansavtalet vid en pågående transaktion.
- tillämpning av ångerrätten.
- metoden för betalning, leverans och genomförande av avtalet;

ARTIKEL 5 - AVTALET
1. Avtalet ska, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, ingås när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de fastställda villkoren.
2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av näringsidkaren kan konsumenten lösa upp avtalet.
3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
4. Företagaren kan inom lagens gränser informera sig själv om konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, såväl som alla fakta och faktorer som är viktiga för en ansvarsfull ingående av distansavtalet. Om entreprenören på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller begäran, med anledning av skäl eller att fästa särskilda villkor för genomförandet.
5. Operatören kommer att förse konsumenten med följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på ett hållbart medium, skicka den med, senast vid leveransen av produkten eller tjänsten eller det digitala innehållet:
a. besöksadressen till företagets etablering där konsumenten kan lämna in klagomål;
b. villkoren under och på vilket sätt konsumenten kan utöva ångerrätten eller ett tydligt uttalande om att uteslutas från ångerrätten;
c. information om garantier och befintlig kundservice;
d. priset, inklusive skatter, för produkten, tjänsten eller digitalt innehåll;
e. kostnaderna för leverans, i den mån det är tillämpligt;
f. metoden för betalning, leverans eller utförande av distansavtalet;
g. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är av obestämd tid.
h. i händelse av att konsumenten har en ångerrätt, formuläret för återtagande av modellen.
6. När det gäller en långsiktig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

ARTIKEL 6 - ångerrätt
Leverans av produkter:
1. Konsumentet har köpt produkter i 14 dagars möjlighet att överensstämma utan att ha redenen om att binda.


2. Dessa bedenktermijn går in på en dag efter en mottagning av produktens dörr av konsumentet från ett förutbestämt dörrmeddelande och ett företag som är bekräftat vertegenwoordiger.
indien:

a. konsumentet i samma bestselande meerdere produkter har besteld, vänt de bedenktermijn på den dag som konsumentet, av en dörr som anges tredje, den sista produkten har fått. De företagande mag, under förvärv som han konsumenten här förut och till de bestelproces på tydliga sätt över har informerat, en bestelling av meerdere produkter med olika veckor under de senaste åren.
b. leverans av en produkt som bestäms från olika zendningar av underdelar, vänt de bedenktermijn på den dag där konsumenten, av en dörr hem anges tredje, de sista zending av det sista underdelen har mottagit;
c. de överenskomna streckna till de regelbundna leveranserna av produkter under en viss period, vänt de bedenktermine till den dag där konsumenten, av en dörr som anges tredje tredje, den första produkten har fått.

Tillhandahållande av tjänster och digitalt innehåll är inte på en materiell drager som han har fått:
3. I det fall som en tjänstöverföring av en överenskommelse som levereras av digitalt innehåll inte på en materiell drager kan ledas, kan konsumentet under andra dagar utan uppdrag av redenen om överensstämmelse med bindande. De här vackra dagarna går in på dagen som volgt på slutningen av avtalet.

Överlägsen bedenktid för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte finns på en materiell drager som har fått information om inte information om herroepingsrecht:
4. Indien de företagare som begärde de verkliga verifierade uppgifterna om den här grupperingarna av modellformulören för herroeping har inte rättat, loopt den bedenade tiden från tolfen maanden till slutet av de ursprungliga skälen, överensstämde med de tidigare medlemmarna i det här artikeln som har lagt fram den sista tiden.

5. Indien de företagare som i det förra ledet tänkt information om det konsumentet har korrigerat inom twaalf maanden och efter de ingangsdatum av de ursprungliga bedövningstiderna, de bedövningstiderna 14 dagar efter den dag då det konsument som den information har fått.


6. Tijdens bedenktijd kommer att konsumenten försäkra sig om omsorg med produkten och de paketerade. Han kommer bara att ha produkten i kompisens paket att använda för att behöva övergå till att behöva är om du vill kunna bedöma om han har den produkt som vill bete sig. Indien han kommer att använda sina begärda rättigheter, kommer han att göra produkten med alla ledda toebehoren och - om redelägare ändras - i ursprungsstaternas och paketera åt företagets returer, överensstämma med dörren till företagen att redigera röda och tydliga instruktioner.


7. När konsumentet använder sig av att göra sin herroepingsrecht är han verplicht inom 14 dagar, efter att ha mottagit produkten, som kan göras till en företagare. Det kännbara gör det nödvändigt att göra middlar i modellformuläret. Nadat det konsument som är tillgängligt har använt användningen av villkor som skapar sina ursprungliga kunder som kunden har köpt produkten inom 14 dagars returtid. Det konsument som krävs för att bevisa att de ledade affärer tigger är tillbaka, till exempel dörren av en visad försändelse.

ARTIKEL 7 - KOSTNADER FÖR ATT ÖVRIGA ÅTGÄRDENS RÄTT
1. Om konsumenten utövar ångerrätten ska han inte bära mer än kostnaderna för att returnera varorna.
2. Företagaren återbetalar inköpsbeloppet så snart som möjligt men senast 14 dagar efter uttag, på samma sätt som användes av konsumenten. Mottagande av handlaren eller avslutande bevis på fullständig retur krävs.
3. Varje minskning av värdet på produkten som orsakas av slarvig hantering är för konsumentens räkning. Detta kan inte åberopas om företagaren inte har lämnat all lagstadgad information om ångerrätten. Detta måste göras innan köpeavtalet ingås.


ARTIKEL 8 - UTESLUTNING AV ÅTGÄRDENS RÄTT
1. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för att avtalet ingås, och det gäller en av de produkter som anges i punkt 2 och 3.
2. Uteslutning är endast möjlig för följande produkter:
a. som har åstadkommits av näringsidkaren till konsumentens specifikationer;
b. som är helt klart personliga.
c. som kan förstöra eller åldras snabbt;
d. vars pris är föremål för fluktuationer på den finansiella marknaden som företagaren inte har något inflytande över;
e. för enskilda tidningar och tidskrifter;
f. för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara som konsumenten har brutit förseglingen;
g. för hygienprodukter som konsumenten har brutit tätningen på.


3. Uteslutning är endast möjlig för följande tjänster:
a. avseende boende, transport, catering eller fritidsaktiviteter som ska genomföras på ett visst datum eller under en viss period;
b. varav leveransen har börjat med konsumentens uttryckliga medgivande innan avkylningsperioden har löpt ut;
c. när det gäller spel och lotterier


ARTIKEL 9 - PRIS
1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och / eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisförändringar på grund av förändringar i momssatser.


2. I motsats till föregående stycke kan näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som näringsidkaren inte har inflytande med rörliga priser. Denna skyldighet att fluktuera och det faktum att alla angivna priser är målpriser anges i erbjudandet.


3. Prisökningar inom tre månader efter avtalets ingång är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser.


4. Prisökningar från 3 månader efter avtalets ingång är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:
a. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser; eller
b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet från och med den dag då prisökningen träder i kraft.


5. De priser som nämns i erbjudandet om produkter eller tjänster är inklusive moms.


6. Alla priser är föremål för tryck- och typografiska fel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och skrivfel. Vid tryck- och skrivfel är företagaren inte skyldig att leverera produkten till fel pris.

ARTIKEL 10 - GARANTI OCH KONFORMITET
1. Entreprenören garanterar att produkterna och / eller tjänsterna uppfyller avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och / eller användbarhet och datum för avtalets ingående gällande lagbestämmelser och / eller statliga bestämmelser. Om avtalat, garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.


2. En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheterna och påståenden som konsumenten kan hävda mot företagaren på grundval av avtalet. Detta förstås som ett åtagande från företagaren, hans leverantör, importör eller producent där han ger konsumenten vissa rättigheter eller påståenden som går utöver vad konsumenten är juridiskt skyldig att om han har misslyckats med att utföra sin del av kontraktet .


3. Eventuella fel eller felaktiga levererade produkter måste rapporteras skriftligt till företagaren inom fyra veckor efter leverans. Produkter måste returneras i originalförpackningen och i nytt skick.


4. Garantin gäller inte om:
a. Konsumenten har reparerat och / eller bearbetat de levererade produkterna själv eller har fått dem att reparera och / eller bearbetas av tredje part;
b. De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller har på annat sätt behandlats slarvigt eller i strid med entreprenörens anvisningar och / eller har behandlats på förpackningen;
c. Defekterna är helt eller delvis resultatet av förordningar som regeringen har fastställt eller kommer att fastställa med avseende på materialets art eller kvalitet.


ARTIKEL 11 - LEVERANS OCH UTFÖRANDE
1. Entreprenören kommer att ta största möjliga omsorg för att ta emot och genomföra beställningar av produkter och vid utvärdering av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.


2. Leveransorten är den adress som konsumenten har meddelat företaget.


3. Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer företaget att utföra accepterade beställningar snabbt men senast inom 30 dagar, såvida inte konsumenten har gått med på en längre leveransperiod. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att få meddelande om detta senast 30 dagar efter att beställningen har gjorts. I så fall har konsumenten rätt att lösa upp avtalet utan kostnad. Konsumenten har ingen rätt till kompensation.


4. Alla leveransperioder är vägledande. Konsumenten får inte erhålla några rättigheter från någon av dessa perioder. Överskridande av en tidsperiod ger inte konsumenten rätt till ersättning.


5. Vid upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel kommer företagaren att återbetala det belopp som konsumenten betalar så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter upplösningen.


6. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig kommer företagaren att göra allt för att göra en ersättningsartikel tillgänglig. Senast vid leveransen kommer det att framgå klart och tydligt att en ersättningsartikel kommer att levereras. Vid utbytesartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returleverans ska bäras av företagaren.


7. Risken för skador och / eller förlust av produkter vilar på entreprenören tills leveransen till konsumenten eller en tidigare utsett och tillkännagiven representant till företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

8. Ytterligare importkostnader som tas ut av tullen är för kunden. Genom att köpa från denna webbplats godkänner du automatiskt detta.

ARTIKEL 12 - TRANSAKTIONER AV VARIGHET: VARNING, AVSLUTNING OCH FÖRFINNING
Uppsägning
1. Konsumenten får avtala på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst avslutas med förbehåll för överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på upp till en månad.


2. Konsumenten får avtala på obestämd tid och omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid slutet av den obestämda perioden, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och ett meddelande om upp till en månad.


3. Konsumenten får säga upp de avtal som avses i föregående stycken:
a. avsluta när som helst och inte vara begränsat till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
b. åtminstone säga upp dem på samma sätt som de ingicks av konsumenten;
c. avsluta alltid med samma meddelande som entreprenören har föreskrivit för sig själv.
Förlängning
4. Ett avtal som ingåtts under en bestämd tidsperiod för regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster får inte tystnad förnyas eller förnyas under en bestämd tidsperiod.

5. I motsats till föregående stycke kan ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av dagliga nyheter och veckotidningar och tidskrifter stillastående förnyas för en fast period på upp till tre månader, om konsumenten kan säga upp detta förlängda kontrakt i slutet av förlängningen med en uppsägningstid på upp till en månad.

6. Ett tidsbegränsat kontrakt som har ingåtts för regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast förlängas stilltiende under en obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad och med en uppsägningstid om upp till tre månader om kontraktet gäller för ordinarie men mindre än en gång i månaden utbud av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter.

7. Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter (prövnings- eller introduktionsprenumeration) ska inte fortsättas stillsamt och ska upphöra automatiskt i slutet av rättegången eller introduktionsperioden.
Varaktighet
8. Om ett kontrakt har en löptid på mer än ett år, kan konsumenten efter ett år säga upp avtalet när som helst med en uppsägningstid på upp till en månad, såvida inte rimligheten och rättvisan motsätter uppsägning före slutet av den avtalade perioden.ARTIKEL 13 - BETALNING
1. Om inget annat överenskommits måste de belopp som konsumenten är skyldiga betalas inom sju arbetsdagar efter början av reflektionsperioden som avses i artikel 6 punkt 1. När det gäller ett avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period efter konsumenten har fått bekräftelse av avtalet.


2. Konsumenten har skyldigheten att utan dröjsmål rapportera eventuella felaktigheter i betalningsinformationen som tillhandahålls eller anges till företagaren.


3. I händelse av att konsumenten inte betalar, har företagaren rätten att, med förbehåll för lagliga begränsningar, ta ut konsumenterna rimliga kostnader som förorsakats.

ARTIKEL 14 - KLAGANDEFÖRFARANDE
1. Företagaren ska ha ett tillräckligt publicerat klagomålsförfarande och ska hantera klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.


2. Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas till företagaren inom rimlig tid efter att konsumenten har upptäckt bristerna, fullständiga och tydligt beskrivna.

3. Klagomål som lämnats till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre behandlingstid svarar näringsidkaren inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.


4. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse, uppstår en tvist som är föremål för tvistlösning.

ARTIKEL 15 - Tvist
Avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller gäller uteslutande av nederländsk lag.

ARTIKEL 16 - YTTERLIGARE ELLER Olika skillnader
Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor kan inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.